Governing Body 2018-2019

Team

Dr.Ravi Ramalingam

AOI President

Team

Dr.Deepak Haldipur

Immediate Past President

Team

Dr.Satyaprakash Dubey

President Elect

Team

Dr.Ravi Ramalingam

AOI President

Team

Dr.Deepak Haldipur

Immediate Past President

Team

Dr.Satyaprakash Dubey

President Elect

Team

Dr.Kaushal Sheth

AOI Hon. Secretary

Team

Dr.Yogesh Dabholkar

AOI Hon.Treasurer

Team

Dr.Sudhakar Vaidya

14th Asia Oceania Org.Chairman

Team

Dr.Sanjay Agarwal

14th Asia Oceania Scientific Chairman

Team

Dr.Viral Chhhaya

14th Asia Oceania Secretary General

Team

Dr. D.Dwarakanath Reddy

14Tth Asia Oceania Convenor

Governing Body Members

Team

Dr.Utpal Jana

Team

Dr.Mohnish Grover

Team

Dr.Nandu Kolwadkar

Team

Dr.Rajendra Bansal

Team

Dr.Mohan KA

Team

Dr R.Jyotiswarup

Team

Dr.Bharat Kakadia

Team

Dr.Nitin Adgoankar

Team

Dr.SKE Apparao

Team

Dr.Dwaipan Mukherjee

Associate Secretary

Editorial Board Members

Team

Dr.Saumendra Bandopadhyay

Chairman Editorial Board

Team

Dr.L.N.Namdeo

Editor

Team

Dr.Debashish Guha

Team

Dr.CV Srinivas

Team

Dr.AS Harugop

Team

Dr.Tapan Kanti Hazra